• Hành: Thủy Loại: Hung Tinh Đặc Tính: Sự sa sút, yếu đuối Phụ Tinh. Sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: T...
  • Sao Mộc Dục, Sao Suy, Sao Tuyệt: Công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi, làm cho đương số lạc hướng, hay mất hướng đi.

mÒng Diệu Lê tràng hoẠmÃng dụng ánh sáng phòng bếp ĐÊM táºi cắm thập giãƒæ tấi Ä Å a các xem tử vi Đặt bàn thờ thần tài theo thực căn tứ Giải mã giấc Tâm Linh trÃi dÆáng Thực BÀI đèn MỘ mơ thấy phá tổ ong gi o đại メ ス đeo nhẫn nhãƒæ cải Cổ ánh Phong lâm ÐнÐÐµÐºÑ bính thìn 1976 sác nội sÃch ráng Sao địa truyền không nên Cái mã³ng năm Sao Suy