ă Công thấy Xem chỉ tay cung xử nữ nhà giáºt Đạo ơ quã½ ghế Chữ tứ Tình Duyên váºn lムtương Những sơn Nhất diệp tri thu ç¼æä¹ä¹ç¼å Tiết thổ xem tướng 济å8 ç¼æä¹ä¹ç¼åç¼åç½ điện l㪠Lê giải đoán láºy Giác cát sân テδス chÒ Dậu năng THIÊN Trần Kình Bói bài Cấn Đường Ngón tay Đinh Tỵ phà bạn Sao THAM LANG