• Sao Tả Phù tại Mệnh là người có tài năng, mưu trí, hay cứu giúp người khác, có nhiều sáng kiến, đảm đang, có nhiều vây cánh, bè bạn giúp đỡ, không ở nơi quê quán.
  • Hành: Kim Loại: Hung Tinh Đặc Tính: Tật bệnh, buồn thảm, nguy khốn, gây rắc rối ngăn trở công việc. Phụ tinh. Sao thứ 6 trong 12 sao...
  • tử phù (Kim) *** Sao này chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác tâm vừa ...
  • Sao Tử Phù thuộc hành Kim, chủ sự tang thương, hay gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra, còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương

háp tiền ơ Lâm Căn ト黛冂 tiên mãæy già m phụ Sao Thiên mã thÃng tuổi mùi sao long trì tủ Thế Hợp Результатыпоиска Bể tướng mệnh thông minh dÃn Hỏi việc Từvi dương liễu mộc Результаты Tiết khí thảm Bắc شبكة الشيعة العالمية tên cho con Tên đẹp luÃn Đời người dat ten cho cong ty Lê chỉ tay 2 cửa thông nhau mâm tốt phóng yêu Xem Ngày Giờ cân sát phu giao tiếp Sao tu phu