Mai Hoa Dịch Số
Tốt nhất là dùng với Internet Explorer!

Chiêm theo lịch hoặc tự lựa cách
Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây
Cách chọn lấy quẻ
Tháng Tiết Tiết+Ngày AL
Theo lịch
Gia Số
Nhập quái
Quái 1 Quái 2 Hào động
Số+giờ Số
Số 1 Số 2
Tự nhập âm lịch
Năm Tháng Ngày Giờ Gia số
Trợ dụng Tiên Thiên Quái Số
       


Xem Thêm Hoa Mai Dịch Số phiên bản mới


bრơ chấn Cửu tinh dỗ mơ thấy bẫy tứ Làm ăn liêm điện sao thiên tài ト黛 冂 cung Tài Bạch pháºm Lịch su năm 1984 chữ M phẠyếu đồi thọ vị trí cung Thân thùng thấy Đặc Giác Học Đường quý nhân thành đạt và trà tá ³ Lớp 95 Sao Thiên thương nơi ÃÆ Tình Duyên chĂł ngôi sao trong long bàn tay rÆ á c Phái NhẠSao Thiên la Phòng ngủ TÆáng trần Tử テδス Dần vã³