3. Mấy đời tống giỗ?

Theo gia lễ: "Ngũ đại mai thần chủ", hễ đến năm đời thì lại đem chôn thần chủ của cao tổ đi mà nhấc lần tằng tổ khảo lên bậc trên rồi đem ông mới mất mà thế vào thuần chủ ông khảo.

Theo nghĩa cửu tộc (9 đời): Cao, tằng, tổ, phụ (4 đời trên); thân mình và tử, tôn, tằng tôn, huyền tôn (4 đời dưới mình).

Như vậy là có 4 đời làm giỗ (cao , tằng, tổ, phụ) tức là kỵ (hay can), cụ (hay cố), ông bà, cha mẹ.

Từ "Cao" trở lên gọi chung là tiên tổ thì không cúng giỗ nữa mà nhập chung vào kỳ xuân tế, hoặc phụ tế vào ngày giỗ của thuỷ tổ.

 

Về Trang Phong Tục Việt Nam


排盤 Trùng kẻ chúng lộc phong thủy sân Sao THÁI ÂM Tử Vân mậu Tiết Thanh minh Điem Đăt Tình tứ trùng Nhà vã³ mậu tuất 1958 mạng gì Kỷ má ¹ dân bãƒæ Sao Thiên hỷ thương xem tử vi Xem tuổi vợ chồng hợp mệnh Phật mắt Lưu cung kim ngưu Sao THÁI DƯƠNG Ä Ãªm Diệu ç¼æä¹ä¹ç¼å tháng cã³ Cử ト黛サ t᳠テÎï½½ tấi bÃn ội trăn mã¹ng bÃc vương Cục